תקנון האתר

לכבוד
חברת/עוסק מורשה ____________ ח.פ./ע.מ. ____________
כתובת: _________________________
טלפון:______________, פקס: _________
דוא"ל:__________________________


חוזה התקשרות
1. הערות כלליות להזמנה
1.1. הח"מ, [הכנס שם הלקוח] (להלן: "הספק") מזמין בזה את שירותיה של חפל'נט (להלן: " נותן השירותים") על פי תנאי חוזה התקשרות זה ובכפוף ל"תנאים הכללים", החלים על כלל ההתקשרות בין הצדדים והמצורפים כחלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "החוזה").
1.2. החוזה מגבש וממצה את כל ההבנות, ההסכמות וההבטחות אשר נעשו בין הצדדים והצדדים מתחייבים לפעול כמיטב יכולתם על מנת לקיים את החוזה.
1.3. נותן השירותים הינו המפעיל של אתר חפל'נט, פלטפורמה דיגיטלית המפרסמת ומשווקת אנשי מקצוע ופתרונות בתחום האירועים, בין היתר, פרסום ושיווק של זמרים, נגנים, צידו לאירועים, קייטרינג, אטרקציות וכל שירות אחר אותו יציע הספק ויאושר ע"י נותן השירותים ("האתר").
1.4. הספק הינו בעל עסק מורשה כדין לאספקת/מכירת _________ ("שירותי הספק") והוא מחזיק בכל האישורים, הרישיונות, הביטוחים והאסמכות הרלוונטיות, ככל שנדרשים, לצורך אספקת שירותי הספק.
1.5. לא יהיה תוקף לכל הבנה, הסכמה או הבטחה, אלא אם נכללה בחוזה.
2. תיאור השירותים
2.1. נותן השירותים יעניק לספק פלטפורמה לפרסום שירותי הספק כמפורט להלן:
2.1.1. הקמת פרופיל לפרסום הספק ושירותי הספק באתר חפל'נט בכתובת WWW.ADAM.MARKETBIZ.CO.IL ("האתר");
2.1.2. הקמת קו טלפוני לספק באמצעותו יוכלו הגולשים ("הלקוחות") ליצור קשר ולבצע רכישות ישירות מול הספק.
("השירותים")
3. עלות השירותים, תנאי תשלום ותקופת התחייבות
3.1. מסלול התחייבות לתקופה קבועה– מסלול לקבלת השירותים לתקופה של 4 חודשים במחיר קבוע ("התקופה הקבועה").
3.1.1 בתמורה למתן השירותים לתקופה הקבועה, ישלם הספק לנותן השירותים סך של _____ ₪ לכל חודש בתקופה הקבועה ("התמורה").
3.1.2 התמורה תשולם לנותן השירותים ביום ה-1 לכל חודש קלנדרי בתקופה הקבועה, עבור אספקת השירותים לאותו חודש.
3.1.3 ביטול ההתקשרות על ידי הספק בטרם סיום התקופה הקבועה יגרור חיוב בסך של ___ ₪ ("קנס יציאה")
3.2. מסלול ללא התחייבות – מסלול לקבלת השירותים בתשלום חודשי מתחדש ללא התחייבות לתקופה קבועה מראש.
3.2.1 בתמורה למתן השירותים במסלול ללא התחייבות, ישלם הספק לנותן השירותים סך של ___ לכל חודש "(התמורה").
3.2.2 התמורה תשולם לנותן השירותים ביום ה-1 לכל חודש קלנדרי עבור אספקת השירותים לאותו חודש.
3.2.3 אין באפשרות הספק לסיים את ההתקשרות במהלך החודש אלא רק בסיומו, מבלי לחדש את השירות לחודש נוסף.
3.3. יובהר, כי אי תשלום התמורה במועד יביא למחיקה אוטומטית של פרופיל הספק מאתר חפל'נט וניתוק הקו הטלפוני באופן מיידי, במסלול התחייבות לתקופה קבועה יחויב הספק גם בקנס יציאה.
3.4. הספק מצהיר כי ידוע לו כי לא יינתן החזר בגין תשלומים שבוצעו, גם במקרה בו ייבחר לסיים את ההתקשרות במהלך החודש.
3.5. התמורה הינה בגין השירותים כפי שתוארו לעיל, שירותים נוספים שאינם כלולים בחוזה זה (אם וככל שידרשו) יחויבו על פי חוזה התקשרות נוסף שיעשה בין הצדדים מבעוד מועד.
3.6. לכל הסכומים האמורים יתווסף מע"מ כדין, אשר כנגד תשלומו תומצא למזמין חשבונית מס כדין.
3.7. ככל ויחולו על ההתקשרות/תשלום התמורה עלויות נוספות, לרבות עמלות למיניהן, אגרות, היטלים, עלויות המרת מט"ח וכיו"ב, עלויות אלו יחולו על המזמין.
4. הערות ייחודיות להזמנה זו

הספק נותן השירותים

‏‏תאריך: __________________

תנאים כללים

1.. הגדרות. יום עסקים – פירושו יום שבו הבנקים פתוחים בישראל. החוזה – כל חוזה התקשרות עליו חתמו הצדדים לרבות הוראות תנאים כללים אלו. השירותים – כמפורט בסעיף 2 לעיל.
2. הצהרות והתחייבויות. הצדדים מצהירים ומתחייבים כדלקמן: (א) כי אין כל מניעה משפטית, חוזית, חוקית או אחרת המונעת מהם מלהתקשר בחוזה זה ולמלא את כל התחייבויותיהם כלפי הצד השני; (ב) כי נותן השירותים יעניק שירותים אך ורק על פי ובהתאם להוראות החוזה וללא חריגה ממנו; (ג) כי הם מתחייבים לעשות כל שביכולתם על מנת לקיים את החוזה; (ד) הספק הוא בעל הכישורים, הניסיון, הידע, המיומנות, האמצעים, הכלים והיכולת הנדרשים על מנת להעניק את שירותי הספק ללקוחות. (ה) הספק יעניק את השירותים ללקוחות במקצועיות הגבוהה ביותר, בחריצות ובנאמנות וימנע מכל מעשה או מחדל שיש בהם לפגוע בנותן השירותים, באתר ו/או בלקוחות. (ו) יובהר כי נותן השירותים אינו צד לכל התקשרות בין הלקוחות לספק והוא פועל אך ורק על מנת לקשר בין הלקוחות והספק, וכי נותן השירותים אינו מספק את שירותי הספק אלא הספק עצמו. נותן השירותים משמש כפלטפורמה המתווכת בין הלקוחות לספק בלבד. לפיכך, כל האחריות לשירותי הספק, לרבות טיב ואיכות השירותים, תכונותיהם, אופן אספקתם, מדיניות ביטול והתשלום בגינם חלה על הספק בלבד, על הספק להיענות לכל טענה ו/או דרישה ו/או בקשה מצד הלקוח. כמו כן, ההתקשרות עם הלקוחות ותיאום מתן השירותים ייעשה באופן ישיר מול הלקוח. (ז) הספק הינו האחראי הבלעדי על כל האישורים, הרישיונות, הביטוחים, האסמכות, התקנים וכיו"ב הנדרשים לאספקת שירותי הספק ולכל שירות המוצע על ידו.
3. סיכון, אחריות ושיפוי. הספק יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לנותן השירותים ו/או לצד שלישי עקב מתן השירותים ו/או שירותי הספק וישפה את נותן השירותים בגין כך ובתנאי שנותן השירותים פעל על פי החוזה ו/או באופן סביר. מובהר כי נותן השירותים לא יישא בכל אחריות בגין נזק ו/או הוצאה כספית ו/או הפסד אשר יגרם כתוצאה ממעשה או מחדל אשר בוצע על ידי הספק ו/או מי מטעמו ו/או בגין מתן שירותי הספק. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, נותן השירותים ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לכל נזק הנובע מכוח עליון או נסיבות שאינן בשליטתו, ובכלל זה, תקלות טכניות ו/או בעיות תקשורת באתר, מלחמה, שביתה או השבתה, פעולות חבלה, הפרעות לסדר הציבורי, מעשה או מחדל של צד שלישי או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות, צווים או הוראות ממשלתיות אחרות, מגבלות ביטחוניות, מגיפה, או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו ואשר בשלן אין באפשרותו לעמוד בהתחייבויותיו. יובהר כי נותן השירותים אינו מתחייב לכמות מסוימת של לקוחות אשר יפנו אליו ו/או ירכשו באמצעות האתר, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי נותן השירותים בגין אי הזמנת שירותים באמצעות האתר.
4. קניין רוחני. הספק מאשר כי כל מידע ו/או קניין רוחני אחר שיופק על ידי נותן השירותים במסגרת החוזה יהיה קניינו הבלעדי של נותן השירותים, למעט מידע ו/או קניין רוחני אשר שייך לצד ג' והשימוש בו ניתן על ידי רישיון שימוש או כל היתר אחר. למען הסר ספק מובהר בזאת כי (1) הספק מתחייב שלא ישתף ו/או יעביר את המידע ו/או קניין רוחני שהופק עבורו על ידי נותן השירותים לכל גורם אחר מלבדו; (2) הספק מתחייב שלא לעשות שימוש בכל קניין ו/או קניין רוחני השייך לנותן השירותים ואשר הגיע אליו ו/או שנחשף אליו שלא במסגרת החוזה.
5. התכנים המועברים לפרסום על ידי הספק. בעת מסירת מידע לפרסום, לרבות תכנים, תמונות, סמלילים וכד', חלה על הספק האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מפרסום המידע ועליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. אין למסור לפרסום מידע שידוע כשקרי, מטעה או מסולף; מידע הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; תכנים פורנוגראפיים ו/או בעלי אופי מיני בוטה; מידע הנוגע לקטינים או לפרטיהם האישיים או מענם ודרכי התקשרות עמם; מידע ותכנים המזהים אישית אנשים אחרים מבלי שנתנו הסכמתם לפרסום זהותם; תכנים המהווים לשון הרע על אדם או פוגעים בשמו הטוב או בפרטיותו; תכנים המעודדים לאפליה פסולה או גזענות. נותן השירותים יהיה רשאי לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתו המוחלט ובכלל זה לקצרו וכן לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שימצא כי הופרו תנאי הסכם זה או שתכנים שפורסמו פוגעים או עלולים לפגוע בפעילותו. הספק ישפה את נותן השירותים בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה נגדה בגין הפרת זכויות קניין רוחני כאמור.
6. התחייבויות הספק והאחריות על מתן השירות. הספק מתחייב: (א) לבטח עצמו בכל הביטוחים הרלוונטיים לתחום עיסוקו. נותן השירותים אינה אחראית לבטח את הספק, וכל נזק ו/או הפסד אשר ייגרם לספק בעקבות כך, הינה באחריותו בלבד; (ב) לספק לנותן השירותים מידע עדכני ומדויק, וכן להתנהל בשקיפות מלאה מול נותן השירותים בכל הנוגע למקצועיותו, ניסיונו והכשרותיו; (ג) על מנת לוודא שלקוחות נותן השירותים מקבלים את המחיר האטרקטיבי ביותר מהספק, על הספק אסור לשווק ו/או להעניק את שירותי הספק במחיר נמוך מהמחיר המפורסם על ידי נותן השירותים כחלק ממתן השירותים, בין אם בכל ערוץ אחר ובין אם על ידי הספק עצמו; (ד) לתת שירות מקצועי ואיכותי ללקוח, לרבות הקפדה על איכות, בטיחות, סדר ועמידה בזמנים; (ה) להתנהל בצורה נאותה ובאופן מכבד עם הלקוחות, לתת מענה הולם ללקוחות הפונים אליו בעניין קבלת שירותיו, מענה על שאלות מקצועיות וכיו"ב. האחריות על מתן שירותי הספק, טיבם ואיכותם תחול על הספק בלבד. האחריות למתן שירות לקוחות בגין שירותי הספק יחול על הספק באופן בלעדי, והספק יהיה האחראי הבלעדי למועדי שירותי הספק אליהם התחייב מול הלקוח, וכן על ביטולים ושינויים שיתבקשו על ידי לקוחות וכן פרסום תנאי הרכישה באתר, לרבות, מדיניות משלוחים, מדיניות ביטולים ושינויים והוראות שימוש ככל הנדרש. הספק מתחייב שלא לבצע באמצעות נותן השירותים כל פעילות שאינה חוקית, ולנהוג באופן ראוי כלפי הלקוחות. בעת חתימתו על חוזה זה, הספק מאשר ומודע כי הופעתו באתר וסדר ההופעה ייקבע לפי בחירת נותן השירותים ושיקול דעתן הבלעדי. כמו כן, הלקוחות רשאים להשאיר תגובות וביקורות חיוביות או שליליות על השירות שניתן ע"י הספק באתר נותן השירותים ולספק לא תהא כל טענה כנגד נותן השירותים ו/או הלקוחות בשל כך. במקרה של ביטול שירות ללקוח מצד הספק, על הספק להודיע מראש. במקרה של אי הספקת שירות שהוזמן ע"י לקוח ללא הודעה מראש או ביטול ברגע האחרון, נותן השירותים יהיה רשאי לערוך בירור, ואף לבטל את ההתקשרות עם הספק באופן מיידי והספק יהיה חייב לשפות אותו בגין נזקים שנגרמו עקב כך.
7. סמכות שיפוט. הצדדים יעשו את מירב המאמצים כי כל חילוקי הדעות ביניהם, ככל שיתגלעו, ייושבו ביניהם. על החוזה וכל הנובע ממנו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לחוזה וכל הנובע ממנו, ולא לכל בית משפט אחר זולתם.
8. העברת זכויות. הספק אינו רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיו והתחייבויותיו כמפורט בחוזה זה ללא הסכמת נותן השירותים מראש. כמו כן, גם נותן השירותים אינו רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיו והתחייבויותיו כמפורט בחוזה זה ללא הסכמת הספק מראש, למעט העברת העבודה לעובד ו/או נותן שירותים ו/או מי מטעמו אשר עובד יחד עמו.
9. תשלומים, מס ערך מוסף ומיסים אחרים. כל הסכומים המוצגים בחוזה אינם כוללים מע"מ ו/או מס אחר. ככל שעל פי דין יש לשלם ו/או להוסיף מע"מ או מס אחר על סכומים אלו הוא ישולם על ידי הספק. כל סכום שלא ישולם לנותן השירותים במועדו, יישא ריבית פיגורים והוצאות גביה בשיעור המרבי המותר על פי דין לאחר היום ה- 10 שהיה מיועד לפירעון ועד ליום תשלומו בפועל. יובהר כי במקרה שתשלום לא שולם לנותן השירותים במועדו נותן השירותים יהיה רשאי לדחות את לוח הזמנים שהוסכם עם הספק עבור מתן השירותים ו/או לבטל את ההתקשרות עימו.
10. בלעדיות. נותן השירותים שומר לעצמו את הזכות להיעזר בשירותיו של צד שלישי לביצוע העבודה במסגרת החוזה (outsourcing) ולספק לא תהיה כל טענה בעניין זה. הספק לא יהיה רשאי להעסיק ו/או ליצור כל קשר עם מי מעובדי נותן השירותים, לרבות צד שלישי כלשהו ככל ונותן השירותים ייעזר בשירותיו כאמור, שלא כחלק מאספקת השירותים, במשך 12 חודשים ממועד סיום ההתקשרות אלא באישור נותן השירותים מראש ובכתב. הספק מתחייב כי במהלך כל תקופת ההתקשרות עם נותן השירותים ולאחריה, מכל סיבה שהיא, לא יפנה באופן ישיר אל לקוחות שהגיעו אליו באמצעות נותן השירותים, ויש לתת שירות ללקוחות אלו אך ורק במסגרת חוזה התקשרות זה. ככל וייפנה הספק ללקוחות באופן ישיר, יהא נותן השירותים זכאי לתשלום התמורה בגין השירותים שיעניק הספק.
11. דרכי התקשרות. כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הם כמצוין לעיל. יראו בהודעה כתקפה אם: (א) נשלחה במסירה אישית לכתובת הצד השני, תהיה תקפה ביום העסקים שלמחרת. (ב) נשלחה בדואר רשום לכתובת הצד השני, תהיה תקפה 5 ימי עסקים לאחר שנמסרה. (ג) נשלחה לדואר האלקטרוני של הצד השני, תהיה תקפה ביום העסקים שלמחרת אישור דבר קבלת הדוא"ל.
12. מעמד הצדדים. מוסכם בזה כי היחסים שבין נותן השירותים לספק יהיו יחסי ספק-קבלן עצמאי, כי מעמדו של נותן השירותים לכל צורך ועניין הוא מעמד של קבלן עצמאי במובן חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974. וכי אין ולא יתקיימו בין הספק לנותן השירותים ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל אדם מטעמו, יחסי עובד מעסיק ו/או יחסי שולח-שלוח ו/או יחסי שותפות.
13. תקופת החוזה וסיום ההתקשרות. חוזה זה הינו לתקופה קבועה או באופן חודשי מתחדש כאמור בסעיף 3 לעיל. בכל מקרה, סיום ההתקשרות אינו מעמיד לספק זכות לקבלת החזר ו/או זיכוי בגין תשלום ששולם ו/או צריך להשתלם לנותן השירותים. מבלי לגרוע מהאמור, לנותן השירותים תעמוד הזכות לסיים את החוזה בהודעה בכתב ובאופן מידי בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי מבלי שיצטרך לנמק את החלטתו ומבלי שלספק תהא כל טענה ו/או תביעה בנושא, לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) הספק מבצע הפרה של התחייבויותיו על פי החוזה ואינו מצליח לתקן את ההפרה כאמור תוך 10 ימי עסקים; (ב) הספק נמצא במצב של פירוק ו/או חדלות פירעון ו/או הליכים דומים או שמונה לנכסיו של הצד השני כונס נכסים; (ג) הספק לא עמד בהתחייבויותיו כלפי הלקוחות, לרבות אי מתן השירות ללקוח, קבלת תגובות שליליות על שירות שניתן על ידו, היעדרות ללא הודעה מוקדמת ממתן שירותים ללקוח, עיכובים באספקת שירותי הספק וכיו"ב; (ד) פנייה עצמאית ובאופן ישיר של הספק ללקוח שפנה אל הספק באמצעות האתר וניסיון לעקוף את נותן השירותים בכל דרך שהיא בעניין פנייה ללקוחות; (ה) אי תשלום ו/או עיכוב בתשלום הספק לנותן השירותים את הסכומים האמורים בחוזה תעמיד לנותן השירותים זכות לסיים את החוזה מידית. ככל ותגיע התקשרות הצדדים לסיומה, מכל סיבה שהיא, נותן השירותים יסיר מהאתר את כלל התכנים והמידע אשר סופקו על ידי הספק ומוצגים בפרופיל הספק באתר. נותן השירותים לא ישמור ו/או יאחסן את המידע והתכנים שסופקו. כל התקשרות שתהא לאחר מכן, תהא באמצעות חוזה התקשרות חדש ובתנאים שיקבעו.
14. שונות. (א) חוזה זה מגבש וממצה את כל ההסכמות, המצגים וההבטחות אשר נעשו בין הצדדים עובר לחתימתו ולא יהיה תוקף לכל חוזה, מצג או הבטחה אלא אם נכללו בחוזה זה גופו. (ב) ככל ולא צוין אחרת, התנאים הכללים המפורטים בחוזה זה, בשינויים המתאימים, יחולו על כל חוזה ו/או כל התקשרות עתידית ככל שתעשה בין הצדדים, ללא יוצא מן הכלל, בין אם צורפו לאותו חוזה ו/או התקשרות כאמור ובין אם לאו ולצדדים לא תהא כל טענה ו/או תביעה בשל כך והם מתחייבים לפעול לפי תנאים אלו. (ג) כל שינוי בחוזה זה יהיה בכתב ובהסכמת הצדדים. (ד) במידה ותנאי בחוזה ו/או בתנאים הכללים אינו ישים ו/או נוגד את הדין ו/או פג תוקפו ו/או בלתי ניתן לאכיפה, החוזה והתנאים הכללים ימשיכו להיות מבוצעים ויראו בתנאי שאינו ישים ו/או נוגד את הדין ו/או פג תוקפו ו/או בלתי ניתן לאכיפה כמבוטל.

הספק נותן השירותים

Add address

ספרו לנו על סוג האירוע שאתם רוצים ואנו נעזור לכם לארגן אותו. השאירו פרטים וקבלו מאיתנו 5 ההצעות האטרקטיביות ביותר.

כי אין מצב שלא תהיה פה חפלה